ALGEMENE VERHUUR- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN HAMACO VERHUUR

Art.1: Hamaco Verhuur, verder te noemen “de verhuurder”, geeft hierbij goederen in huur aan huurder, die deze aanvaardt tegen de voorwaarden, zoals vermeld in de overeenkomst hieronder.
Art.2: Specificatie van de geleverde goederen: bij elke huur- of koopovereenkomst wordt een specificatie van het verhuurde in tweevoud opgemaakt.
Art.3: De huurder verklaart de gespecificeerde goederen in goede staat in ontvangst te hebben genomen en verplicht zich voorts deze na afloop van de huurperiode in dezelfde staat weer bij de verhuurder terug te bezorgen.
Art.4: Indien geen overeenkomst van verlenging aanwezig is, kan huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. Op zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal door huurder c.q. verhuurder het materiaal niet in ontvangst genomen worden. De huur eindigt op de dag dat goederen op het adres van de verhuurder in ontvangst zijn genomen met inachtneming van het hiervoor gestelde. Bij huurperiodes langer dan twee weken dient de huurder de terugzending van het gehuurde mondeling minstens een week voor het aflopen van de huurperiode aan verhuurder te melden. Bij huurperiodes korter dan twee weken geldt hiervoor een termijn van 1 dag(24 uur).
Indien deze melding niet mocht worden ontvangen zal de verhuurperiode telkens met minimaal een week, respectievelijk 24 uur verlengt worden.
Art.5: De huurder heeft bij de verhuurder, welke verklaart deze te hebben ontvangen, een waarborgsom gestort zoals vermeld in de huurovereenkomst. Na teruggave van de gehuurde goederen volgt restitutie van de waarborgsom onder aftrek van de eventueel nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten die verhuurder moet maken om de goederen weer in de staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen.
Art.6: De verhuurder blijft ten allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal , ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht in nader overleg te regelen, controles op het gehuurde uit te oefenen of controles te doen laten uitvoeren. Vergoeding voor schade dan wel vergoeding voor vermissing van het gehuurde geven de huurder geen aanspraken op het eigendom van het materiaal. Tevens blijft bij verkoop het materiaal eigendom van de verkoper totdat het gehele factuurbedrag is voldaan, met dien verstande dat het risico voor de geleverde, doch nog niet geheel betaalde goederen zijn overgegaan op de koper.
Art.7: Facturen dienen contant dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum verrekend c.q. betaald te worden. Verhuurder behoudt zich het recht voor overschrijding van de betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen, welke rente per maand anderhalf procent(1 ½ %) over het verschuldigde bedrag bedraagt. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die verhuurder moet maken ter inning van facturen, gelede schade etc zijn voor rekening van huurder, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten minimaal 15 procent bedragen zonder dat de verhuurder verplicht is aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, met een minimum van € 350,-. In het geval er meerder huurders bij een overeenkomst betrokken zijn worden zij geacht ieder voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk te zijn.
Art.8: Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan, welke de huurder na inontvangstneming mocht oplopen, noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het gehuurde aan huurder en/of derden.
De huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen de verhuurder aanhangig maken terzake van door of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.
Art.9: Alle lasten en belastingen terzake van het verhuurde geheven of te heffen zijn ten laste van de huurder. De in de huurperiode door de verhuurder te verrichten noodzakelijke diensten zullen door de verhuurder normaal aan huurder in rekening worden gebracht. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
Art.10: Alle risico’s dienen vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde door de huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide verzekeringsmaatschappij. De huurder verplicht zich voorts het aangaan van voormelde verzekeringsovereenkomsten de desbetreffende polisrechten over te dragen aan de verhuurder.
Art.11: De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de normale bestemming van het gehuurde te gebruiken en het overigens als goed huisvader te verzorgen, een en ander met inachtneming van bedienings- en behandelingsvoorschriften behorende bij het gehuurde. De onderhoud-, schoonmaak- en/of brandstofkosten etc. zijn voor rekening van de huurder. Het is de huurder en/of derden niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk bij constatering mondeling aan verhuurder te melden.
Art.12: Wanneer huurder in gebreke blijft de huurpenningen tijdig te betalen, wanneer door hem een of meerdere bepalingen van de overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders onroerend of roerende goederen of een gedeelte daarvan of op de hierbij aan hem in huur zijnde goederen of een gedeelte daarvan, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld of het rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel plaats grijpen van een der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht zijner keuze om zonder sommatie: of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurder goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd zijn rechten ingevolgde de artikelen 6:258 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Art.13: De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen, of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen , of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvraag om surseance en onder curatelenstelling, of het voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten., alsmede om de beslaglegging deurwaarder, de curator of de bewindsvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
Art.14: Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd en alle vorderingen, welke tussen verhuurder en huurder mochten zijn ontstaan, zullen worden onderworpen aan de gewone rechter onder uitsluitende toepassing van Nederlands recht.
Art.15: Indien het gehuurde, door welke omstandigheden dan ook, tijdelijk niet ter bedrijfsklare beschikking van de huurder heeft gestaan ten gevolge van de omstandigheden die niet aan de verhuurder kunnen worden toegerekend, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd. De huurder heeft alsdan nimmer recht op vervanging van het gehuurde.


Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage en op verzoek door verhuurder toe te zenden.
 

Aanvulling op algemene huurvoorwaarden m.b.t. verzekering.
Deze aanvulling vervangt artikel 8 en 10 van de standaard verhuur voorwaarden , indien verzekering van toepassing is.

Omvang van de dekking
Schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van:
Een van buiten aankomend onheil.
Enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van het verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende.
Het WA-risico is gedekt conform de voorwaarden AON Verzekeringsvoorwaarden Landmaterieelverzekering.

Verzekerde bedragen
Wanneer het verzekerde object valt onder het regime Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Verzekerde objecten
De objecten, zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de verzekeringnemer en de huurder.

Verzekerde periode
De periode, zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de verzekeringnemer en de huurder.

Uitsluitingen
Schade aan het verzekerde object:
Veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid.
Die een gevolg is van te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het object.

Die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor andere doeleinden, dan die waarvoor het gehuurde geschikt is, dan wel door onvoldoende dagelijks onderhoud, gebruik van verkeerde brandstof of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of verkeerd aansluiten aan een spanningsbron

Daarnaast is verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan derden afstaat.

Premie en eigen risico
De premie is een toeslagpercentage van 7% op de huurprijs van de verzekerde objecten.
In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder, te weten:

    Alle WAM verzekerde objecten Eigen Risico €1.100,-
    Alle overige objecten Eigen Risico €450,-

    In geval van brand- en diefstalschade geld een extra eigen risico van 15% van het totale schadebedrag met een     minimum van €1.100,- per gebeurtenis.

     Bij ondergrondse schade geldt een eigen risico van €1000,- per gebeurtenis indien vooraf KLIC of de
     eigenaar van het terrein is benaderd. Bij verzuim van deze plicht geldt een eigen risico van €12.500,-

Verplichtingen na een schadegeval
Zodra een huurder kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
Schades en overige gevallen zo mogelijk binnen 8 uur, doch in ieder geval binnen 24 uur aan de verhuurder te melden.
Zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de verzekeraars te verstrekken en stukken aan de verhuurder door te zenden.
De verhuurder zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verhuurder zou kunnen schaden.
Ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.
Ingeval van schade aan derden zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen van een toezegging tot enige betaling.
De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraars heeft geschaad.

Aan de hierin vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.